PeuterWijs BV
Slotlaan 37
7006 HB Doetinchem
0314 334395
info@peuterwijs.nl

Zoveel te ontdekken

Wij zien het als taak om kinderen te helpen ontwikkelen, zodat het gelukkig en succesvol kan zijn in de 21e eeuw.
Wij willen kinderen helpen hun eigen talenten te leren kennen en te ontdekken.
Wij streven ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden in een liefdevolle, uitdagende en veilige omgeving, zodat kinderen gestimuleerd worden om tot ontwikkeling te komen. Zowel individueel als in groepsverband. Het resultaat is dat kinderen een sterk fundament leggen, stabiel in het leven staan en met plezier leren wanneer zij de basisschool instromen.

Wil je even
binnen kijken?
Ontdek onze groepen
HomeOver ons › Algemene informatie

Algemene informatie

Alles begint bij maximale veiligheid
Aanvullend op ons vierogen-beleid, heeft PeuterWijs de volgende maatregelen getroffen;
Er zijn altijd minimaal twee volwassenen aanwezig. Dit hanteren wij ook tijdens het openen en sluiten. PeuterWijs heeft ervoor gekozen om de bezoekers van onze locatie persoonlijk binnen te laten. Dit zorgt voor maximaal toezicht. De belangrijkste ruimtes zijn voorzien van permanente camerabeveiliging. Het beeldmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en niet bewaard.

Op welke dagen is PeuterWijs gesloten? 
• Nieuwjaarsdag.
• Tweede paasdag.
• Koningsdag.
• Vanaf 2010 één keer per vijf jaar op 5 mei.
• Hemelvaartsdag.
• Tweede pinksterdag.
• Eerste en tweede kerstdag.

Buitenschoolse opvang
PeuterWijs verzorgt geen buitenschoolse opvang.

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Ons team bestaat uit coaches, die de PABO, Pedagogiek of een Sociaal Pedagogische opleiding of Middelbaar beroepsonderwijs hebben afgerond. Samen zorgen zij voor een variatie van kennis! Deze veelzijdigheid aan kennis zetten wij dan ook elke dag in, om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Omdat wij met enorm veel passie en enthousiasme met kinderen werken en wij ook veel aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling, staat een geschoold team bij ons hoog in het vaandel. Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis mee. Ons team volgt dan ook geregeld vernieuwende of aanvullende cursussen. 

Laura Bergervoet - Simmelink, is onze Pedagogisch Beleidsmedewerker en werkt met ons opleidingsplan. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. In het opleidingsplan staat omschreven welke training en opleiding onze coaches jaarlijks volgen. In het opleidingsplan staan ook de organisatie brede leer-, en opleidingsvragen op basis van de organisatiedoelen en gewenste competenties, wettelijke verplichtingen, leer- en opleidingsvragen om bij te blijven op het vakgebied en leer- en opleidingsvragen als gevolg van loopbaanwensen van de coaches zelf.

Anne Graven is onze Pedagogisch Coach en coacht iedere week de medewerkers bij PeuterWijs. De pedagogisch medewerkers krijgen hierdoor de mogelijkheid om zich verder te professionaliseren, te mogen blijven groeien en zich verder te bekwamen om uiteindelijk het kind meer kansen en mogelijkheden te bieden en mogelijk nog eerder in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften van het kind. De Pedagogisch Coach telt niet mee voor de beroeps-kind-ratio als zij op de groep aanwezig is en coacht vanuit een observerende rol. Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de groep plaatsvindt. 

Maaltijden/voedingsbeleid
PeuterWijs verzorgt geen warme maaltijden. Ouders zorgen zelf voor aanlevering van een maaltijd. Dit geldt alleen voor kinderen die na 17.30 bij PeuterWijs verblijven. De warme maaltijd wordt tussen de middag gegeten. PeuterWijs hanteert een gezond voedingsbeleid en volgt hierin de actuele richtlijnen vanuit het Voedingscentrum. Onderaan deze pagina staat ons uitgewerkte voedingsbeleid.

Facturering
De kinderopvangkosten worden per maand achteraf gefactureerd. Automatische incasso is verplicht. Kan door welke oorzaak dan ook geen automatische incasso plaatsvinden, dan regelt de ouder dat alsnog binnen een week. Wanneer twee maanden nadien nog geen betaling heeft plaatsgevonden, dan wordt de vordering uit handen gegeven en behouden we ons het recht voor de kinderopvang te beëindigen.

Opzegtermijn
PeuterWijs hanteert een opzegtermijn van één maand vanaf het moment dat de opzegging schriftelijk is ontvangen. Wanneer je kind naar de basisschool gaat, vervalt automatisch het opvangcontract.

Voor welke leeftijd?
PeuterWijs is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Na het vierde jaar wordt het kind automatisch uitgeschreven. U hoeft hier niets voor te doen. Is uw kind net voor de zomervakantie vier jaar geworden en wilt u uw kind in de zomervakantie nog bij PeuterWijs laten spelen, dan moet dit vooraf worden aangegeven middels een e-mail naar planning@peuterwijs.nl. Plaatsing geschiedt dan op basis van beschikbaarheid.

Inschrijving
Inschrijving gebeurt digitaal via de site van PeuterWijs.
Nadat de inschrijving binnen is, wordt een offerte toegezonden. Pas nadat deze offerte door de ouder voor akkoord is ondertekend en geretourneerd, wordt deze per brief bevestigd. Pas dan is sprake van definitieve plaatsing. Deze is ook nodig voor afhandeling met de belastingdienst.
Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Intakegesprek
Een maand voordat je kind start word je gebeld voor telefonische intake.
Hierin worden praktische zaken besproken waaronder: het karakter van je kind, eet,- en slaapgewoonten, eventuele allergieën, zindelijkheid. 

GGD en risico-inventarisatie
Jaarlijks controleert de GGD of PeuterWijs voldoet aan het inspectiekader. Het inspectierapport ligt voor iedereen ter inzage in het tijdschriftenrek in de ontvangstruimte.

Inspectierapport GGD
De GGD heeft de voorziening voor kinderopvang geïnspecteerd. Het rapport van deze inspectie is openbaar. U kunt het rapport hier inzien.

Gezondheidsrisico's
PeuterWijs hanteert de aanpak van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu van het ministerie van juli 2011. Ook de in het handboek vastgelegde en omschreven protocollen zijn bekend bij de medewerkers van PeuterWijs.

Geweld en mishandeling
PeuterWijs werkt met 'De verbeterde meldcode.' De medewerkers zijn hierover geïnformeerd, zodat ze volgens het stappenplan kunnen werken.

Ouders en oudercommissie
PeuterWijs hecht veel waarde aan ouderparticipatie en zal dat enerzijds doen door dagelijkse mondelinge overdracht over de activiteiten, anderzijds door overgangsgesprekken te voeren over de ontwikkeling en het welzijn van jouw kind. Er is een oudercommissie geïnstalleerd, samengesteld uit ouders waarvan kinderen zijn geplaatst. De oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders en fungeert daarbij als aanspreekpunt voor ouders en voert regelmatig overleg met het management van PeuterWijs. Verslagen van de oudercommissie liggen voor iedereen ter inzage bij de oudercommissie. De contactgegevens van de oudercommissie kunt u vinden op het infobord bij de entree.

Klachten
PeuterWijs heeft een klachtenprotocol opgesteld, zodat elke klacht de juiste aandacht krijgt, opgevolgd en afgewerkt wordt. Gedurende het traject wordt de ‘indiener’ schriftelijk op de hoogte gehouden.
Tevens heeft PeuterWijs een registratie bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Geschillen, die onderling niet opgelost kunnen worden, kunnen daar zowel door de ouder/oudercommissie als door PeuterWijs aanhangig worden gemaakt.  Op de website www.degeschillencommissie.nl kan meer informatie worden gevonden. Tevens staan daar alle contactgegevens op voor het indienen van een geschil.

Algemene voorwaarden 
PeuterWijs werkt met de algemene voorwaarden die opgesteld zijn door de branchevereniging kinderopvang. Een exemplaar hunt u hieronder vinden.

Algemene informatie
Deel deze pagina: