PeuterWijs BV
Slotlaan 37
7006 HB Doetinchem
0314 334395
info@peuterwijs.nl

Elk kind heeft talenten!

Jouw kind is uniek en heeft een eigen manier van leven en leren. Bij PeuterWijs gaan we op zoek naar de talenten en interesses van jouw kind. Onze coaches helpen jouw kind hierbij.

Om dit zelf te ontdekken en te ontwikkelen biedt PeuterWijs kinderopvang aan, op geheel eigen wijze!

Hierdoor bouwt je kind aan een sterk fundament voor een later leven vol plezier.

Wil je even
binnen kijken?
Ontdek onze groepen
HomeOver ons › Algemene informatie

Algemene informatie

Alles begint bij maximale veiligheid!
Aanvullend op ons 4-ogen beleid, heeft PeuterWijs de volgende maatregelen getroffen;

- Er zijn altijd minimaal twee volwassenen aanwezig. Dit hanteren wij ook tijdens het openen en sluiten.
- Persoonlijke toegangsdeur: PeuterWijs heeft ervoor gekozen om de bezoekers van onze locatie persoonlijk binnen te laten. Dit zorgt voor maximaal toezicht.
- Permanente camerabeveiliging: De belangrijkste ruimtes zijn voorzien van permanente camerabeveiliging. Het beeldmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en niet bewaard.

Buitenschoolse opvang
PeuterWijs verzorgt geen buitenschoolse opvang.

Tarief
Het uurtarief wordt jaarlijks in november vastgesteld en met de oudercommissie besproken.
Vóór 1 december ontvangen de ouders hierover bericht. Het tarief voor 2019 bedraagt € 8,75 per uur. PeuterWijs kent geen kortingsmodellen en ruilmogelijkheden bij wettelijke feestdagen. In het uurtarief zijn de kosten voor voeding, brood, tussendoortjes, fruit en luiers opgenomen. Speciale of aangepaste voedingen vallen hier niet onder. Deze worden door de ouders meegegeven. Let op! Bij PeuterWijs kunt u breng- en haaltijden op maat afspreken. U betaalt in dat geval niet de volledige dag maar de afgesproken uren dat uw kind op onze opvang is. 


Kinderopvangtoeslag

De kosten van kinderopvang in Nederland worden door drie partijen betaald: de ouders/verzorgers, de overheid en de werkgever. De bijdrage van de laatste twee partijen noemen we de kinderopvangtoeslag.
Of u in aanmerking komt voor deze toeslag hangt af van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u teruglezen op www.toeslagen.nl
Gezien de complexiteit van de regeling heeft PeuterWijs een gratis kinderopvangtoeslag-helpdesk in het leven geroepen voor alle ouders van PeuterWijs. Wilt u hier gebruik van maken, dan kan dat door uw vragen te stellen aan onze financieel manager Joost Petersen. Tel. 06 29013369.
Let op! U kunt de kinderopvangtoeslag nog maar beperkt met terugwerkende kracht aanvragen. Het is raadzaam om dit direct bij de start van de opvang te regelen.
Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRK-nummer van PeuterWijs nodig. Dit is: 130029828

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Ons team bestaat uit coaches, die de PABO, Pedagogiek of een Sociaal Pedagogische opleiding of Middelbaar beroepsonderwijs hebben afgerond. Samen zorgen zij voor een variatie van kennis! Deze veelzijdigheid aan kennis zetten wij dan ook elke dag in, om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Omdat wij met enorm veel passie en enthousiasme met
kinderen werken en wij ook veel aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling staat een geschoold team bij ons hoog in het vaandel. Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis mee. Ons team volgt dan ook geregeld vernieuwende of aanvullende cursussen. Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen.

Onze Hoofd Mastercoach, Claudia Battiato, is Pedagogisch Beleidsmedewerker/coach bij PeuterWijs en werkt met ons opleidingsplan. Daarnaast heeft ze een taak bij het ontwikkelen, bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. In het opleidingsplan staat omschreven welke training en opleiding onze coaches jaarlijks volgen.

In het opleidingsplan staan ook de organisatie brede leer-, en opleidingsvragen op basis van de organisatiedoelen en gewenste competenties, wettelijke verplichtingen, leer- en opleidingsvragen om bij te blijven op het vakgebied en leer- en opleidingsvragen als gevolg van loopbaanwensen van de coaches zelf.

De Pedagogisch Beleidsmedewerker/coach is vijf dagen per week aanwezig bij PeuterWijs (per jaar totaal 50 uren voor het pedagogisch beleid en 10 uren per pedagogisch medewerker, zowel voor de vaste als flexibele medewerkers). Zij coacht ieder kwartaal tijdens een trainingsweek de pedagogisch medewerkers in hun pedagogisch didactisch handelen op de werkvloer.
De pedagogisch medewerkers krijgen hierdoor de mogelijkheid om zich verder te professionaliseren, te mogen blijven groeien en zich verder te bekwamen om uiteindelijk het kind meer kansen en mogelijkheden te bieden en mogelijk nog eerder in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

De Pedagogisch Beleidsmedewerker/coach telt niet mee voor de beroeps-kind-ratio als zij op de groep aanwezig is en coacht vanuit een observerende rol. Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de groep plaatsvindt. 

Maaltijden

PeuterWijs verzorgt geen warme maaltijden. Ouders zorgen zelf voor aanlevering van een maaltijd. Dit geldt alleen voor kinderen die tot 17.30 uur of 18.00 uur bij PeuterWijs verblijven. De warme maailtijd wordt tussen de middag gegeten.

Facturering

De kinderopvangkosten worden per maand achteraf gefactureerd.
Automatische incasso is verplicht. Kan door welke oorzaak dan ook geen automatische incasso plaatsvinden, dan regelt de ouder dat alsnog binnen een week. Wanneer twee maanden nadien nog geen betaling heeft plaatsgevonden, dan wordt de vordering uit handen gegeven en behouden we ons het recht voor de kinderopvang te beëindigen.

Opzegtermijn
PeuterWijs hanteert een opzegtermijn van één maand vanaf het moment dat de opzegging schriftelijk is ontvangen. Wanneer je kind naar de basisschool gaat, vervalt automatisch het opvangcontract.

Voor welke leeftijd?
PeuterWijs is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Na het vierde jaar wordt het kind automatisch uitgeschreven. U hoeft hier niets voor te doen. Is uw kind net voor de zomervakantie vier jaar geworden en wilt u uw kind in de zomervakantie nog bij PeuterWijs laten spelen, dan moet dit vooraf worden aangegeven middels een e-mail naar planning@peuterwijs.nl. Plaatsing geschiedt dan op basis van beschikbaarheid.

Inschrijving
Inschrijving gebeurt digitaal via de site van PeuterWijs.
Nadat de inschrijving binnen is, wordt een offerte toegezonden. Pas nadat deze offerte door de ouder voor akkoord is ondertekend en geretourneerd, wordt deze per brief bevestigd. Pas dan is sprake van definitieve plaatsing. Deze is ook nodig voor afhandeling met de belastingdienst.
Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Intakegesprek
Een maand voordat uw kind start bij PeuterWijs, vindt een intakegesprek plaats met een coach.
Hierin worden praktische zaken besproken waaronder: het karakter van uw kind, eet,- en slaapgewoonten, eventuele allergieën, zindelijkheid. Ook vindt er een administratieve afhandeling plaats.
Wij willen u vragen de BSN-nummers van u en uw kind mee te nemen.

GGD en risico-inventarisatie
Jaarlijks controleert de GGD of PeuterWijs voldoet aan het inspectiekader. Het inspectierapport ligt voor iedereen ter inzage in het tijdschriftenrek in de ontvangstruimte.

Inspectierapport GGD
De GGD heeft de voorziening voor kinderopvang geïnspecteerd. Het rapport van deze inspectie is openbaar. U kunt het rapport hier inzien.

Gezondheidsrisico's
PeuterWijs hanteert de aanpak van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu van het ministerie van juli 2011. Ook de in het handboek vastgelegde en omschreven protocollen zijn bekend bij de medewerkers van PeuterWijs.

Geweld en mishandeling
PeuterWijs werkt volgens het basismodel ‘Meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling’. De medewerkers zijn hierover geïnformeerd, zodat ze volgens het stappenplan kunnen werken.

Ouders en oudercommissie
PeuterWijs hecht veel waarde aan ouderparticipatie en zal dat enerzijds doen door dagelijkse mondelinge overdracht over de activiteiten, anderzijds door overgangsgesprekken te voeren over de ontwikkeling en het welzijn van jouw kind. Er is een oudercommissie geïnstalleerd, samengesteld uit ouders waarvan kinderen zijn geplaatst. De oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders en fungeert daarbij als aanspreekpunt voor ouders en voert regelmatig overleg met het management van PeuterWijs. Verslagen van de oudercommissie liggen voor iedereen ter inzage bij de oudercommissie.
De contactgegevens van de oudercommissie kunt u vinden op het infobord bij de entree.

Klachten
PeuterWijs heeft een klachtenprotocol opgesteld, zodat elke klacht de juiste aandacht krijgt, opgevolgd en afgewerkt wordt. Gedurende het traject wordt de ‘indiener’ schriftelijk op de hoogte gehouden.
Tevens heeft PeuterWijs een registratie bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Geschillen, die onderling niet opgelost kunnen worden, kunnen daar zowel door de ouder/oudercommissie als door PeuterWijs aanhangig worden gemaakt.  Op de website www.degeschillencommissie.nl kan meer informatie worden gevonden. Tevens staan daar alle contactgegevens op voor het indienen van een geschil.

Algemene voorwaarden 
PeuterWijs werkt met de algemene voorwaarden die opgesteld zijn door de branchevereniging kinderopvang. Een exemplaar hunt u hieronder vinden.

Bijlagen bij Algemene informatie

Deel deze pagina: